Rajasthan Attractions

Mewari Tour

Jaipur

Tourist Places:- Amber Fort, Jal Mahal, Hawa Mahal, City Palace, Jantar Mantar.

Ajmer/Pushkar

Tourist Places:-Dargaha, Bharma Temple / Pushkar Lake.

Chittaur

Tourist Places:-Chittorgarh Fort, Rana Kumbha Palace, Padmini Palace, Kalika Mata Temple

Udaipur

Tourist Places:- Lake Palace, City Palace, Jag Mandir, Saheliyon- ki-Bari, Fateh Sagar.